Dokumentacja pracownicza i czas pracy dla praktyków (24 h)

O szkoleniu

Wiedza

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej
 • uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów o czasie pracy, w tym dot. planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Umiejętności

 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych
 • pozyskanie umiejętności planowania czasu pracy (w tym tworzenie / sprawdzanie grafików)
 • rozliczanie czasu pracy (w tym rekompensata czasem wolnym, ustalanie godzin nadliczbowych oraz dodatków za nadgodziny, za pracę w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy itp.)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie czasu pracy w trakcie podróży służbowe

Adresaci

 • pracodawcy
 • kadra kierownicza
 • pracownicy:
  • działów personalnych
  • kadr i płac
  • księgowości

Program szkolenia

I. Akta osobowe pracownika

1. Nowa ustawa oraz rozporządzenie wykonawcze zmieniające zasady prowadzenia i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – których pracowników dotyczą nowe regulacje?

2. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej – obowiązki pracodawcy

3. Teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D
 • odmienne zasady prowadzenia akt osobowych

4. Kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika

5. Katalog danych osobowych i dokumentów członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę, w tym dokumenty przetwarzane dla potrzeb zfśs

6. Dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp

8. Dokumentacja pracownicza związana z karami porządkowymi

9. Informowanie pracowników o monitoring oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym

 • dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy
  • tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
  • wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
  • listy obecności
  • zakres obowiązkowych  informacji w karcie ewidencji czasu pracy
   • podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN
   • ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
   • zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po
   • ostatnich zmianach Kodeksu pracy
   • wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych
 • dokumentacja urlopowa
 • dokumentacja płacowa
 • pozostałe dokumenty, w tym dot. przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

10. Przepisy o okresach przechowywania i wydawania dokumentacji dokumentów pracowniczych. Pozostałe zmiany w kodeksie pracy

 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – których pracowników będą obowiązywały nowe terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych
 • Raporty informacyjne do ZUS – zakres, zasady przekazywania
 • Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej
  • w trakcie zatrudnienia
  • związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu stosunku pracy
 • Bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty
 • Obowiązujące pracodawców terminy na dostosowanie do nowych regulacji dot. prowadzenia, przetwarzania i przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

II. Druki: umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, świadectwo pracy

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Inne dokumenty obowiązkowo stosowane w zatrudnieniu pracowników

5. Świadectwo pracy

 • aktualny wzór świadectwa pracy
 • tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów
 • wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

III. Czas pracy

1. Czas pracy 2021 – podstawy prawne

 • Kodeks pracy  oraz rozporządzenie obowiązujące od 2019 r. regulujące – nowe zasady prowadzenia  dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
 • Obligatoryjne  zapisy dot. czasu pracy w regulaminie pracy
 • Porozumienia: z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych po wejściu w życie 01.01.2019 r. zmian w ustawie o związkach zawodowych
 • Zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę oraz w indywidualnej  informacji o warunkach zatrudnienia

2. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia wynikające dla pracownika przy zastosowaniu systemów

 • Podstawowy
 • Równoważny
 • Zadaniowy
 • Skrócony czas pracy oraz praca weekendowa
 • Praca w systemach i rozkładach czasu pracy: zmianowe, czterobrygadowe
 • Normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy
 • Okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w b.r. (w tym możliwość wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy)
 • Doba robocza, a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Ruchomy czas pracy w praktyce

3. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy

 • Minimalny obowiązkowy, nieprzerwany odpoczynek pracownika: 11-godzinny dobowy i 35-godzinny tygodniowy
 • Dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku dobowego
 • Sytuacje, w których można stosować krótszy niż 35-godzinny wypoczynek  tygodniowy
 • Wymiar czasu pracy, system, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?

4. Wymiar czasu pracy w 2021

 • Harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
 • Plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • Urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Dodatki 50%
 • Dodatki 100% za godziny nadliczbowe
 • Udzielania czasu wolnego za nadgodziny: na wniosek pracownika
 • Udzielania czasu wolnego za nadgodziny: bez wniosku pracownika
 • Dyżur domowy pracownika i dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
 • Przerwy w pracy: odpłatne, w tym w związku z zagrożenia w środowisku pracy (przykłady)

6. Praca w dniu wolnym, niedziele i święta – w tym odmienne zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych, w tym  osób na stanowiskach kierowniczych

7. Ograniczenia pracy w niedzielę i święta w handlu 2018 -2021

8. Praca w nocy a praca w porze nocnej – różne zakresy pojęć, zastosowanie i rozliczanie

9. Rozliczanie przepracowanych godzin nadliczbowych oraz udzielanie wolnego od pracy

 • Kiedy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie, a kiedy przysługuje czas wolny – praca na przykładach, ryczałt za godziny nadliczbowe
 • Rozliczenie godzin nadliczbowych z tytułu pracy w dniu wyznaczonym jako wolny celem zachowania średnio pięciodniowego tygodnia pracy
 • Czas wolny za nadgodziny udzielany na wniosek pracownika
 • Czas wolny za godziny nadliczbowe bez wniosku pracownika tj. z inicjatywy pracodawcy
 • Wolne na załatwianie spraw osobistych
 • Wolne celem opieki nad dzieckiem na podst. art. 188 kp. w dniach lub godzinach

10. Dokumentowanie czasu pracy  w świetle rozporządzenia a RODO

 • Listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a karta ewidencji czasu pracy
 • Zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy –  dodatkowe wymogi od 2019r.
 • Dokumentowanie czasu pracy w trakcie podróży służbowej, w tym odmienne zasady dot. czasu pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających firmą
  • gdzie przechowywać dokumentację pracowniczą dot. czasu pracy po wejściu w życie w 2019 r. nowego rozporządzenia .
  • od 2019 nowe terminy przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
  • udostępnianie dokumentacji o czasie pracy w świetle RODO

11. Czas pracy kadry kierowniczej: kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu / dowódcy zmiany, brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy. Aktualne interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy

12. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • Kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników/dowódców zmiany / brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć

IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Osoby uprawnione do pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu w 2021 roku

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

4. Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

5. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

6. Przykłady najczęściej występujących błędów w zakresie prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej w świetle kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i organów kontroli skarbowej

7. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych w 2019 przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO

8. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO

9. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO i przepisów podatkowych obowiązujących w 2021 r.

Terminy szkoleń

Name Position
Dokumentacja pracownicza i czas pracy dla praktyków 26.10.2021 - 29.10.2021 Karpacz
Dokumentacja pracownicza i czas pracy dla praktyków 23.11.2021 - 26.11.2021 Karpacz
Dokumentacja pracownicza i czas pracy dla praktyków 30.11.2021 - 03.12.2021 Karpacz
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@ad.edu.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter